Priloga 3

Pravila in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje

I. SPLOŠNO 

Družba A1 Slovenija Organizatorjem v okviru svoje vsakokrat veljavne ponudbe omogoča izvajanje Storitve SMS donacija, in sicer v skladu s temi Pravili in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje, Pogodbo ter Veljavnimi predpisi. 

Organizator se zavezuje Storitev SMS donacija izvajati v skladu s temi Pravili in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje, Pogodbo in Veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini skladno z namenom, za katerega mu Družba A1 Slovenija omogoča izvajanje Storitve SMS donacija.  

Pravila in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje ter ostali javno dostopni podatki, potrebni za obveščanje Organizatorjev in Donatorjev glede Storitve SMS donacija, so dostopni na spletni strani www.a1.si.

II. OPREDELITVE

Izrazi, uporabljeni v teh Pravilih in pogojih Storitve SMS donacija za Organizatorje, imajo pomen, kot je je zanje določen v nadaljevanju te točke:

Donacija je denarni znesek v višini 1 EUR, 5 EUR ali 10 EUR, ki ga v okviru Storitve SMS donacija nakaže Donator tako, da pošlje SMS sporočilo na številko 1919 z vsebovano Ključno besedo.

Donator je oseba, ki ima z Družbo A1 Slovenija sklenjeno naročniško pogodbo za uporabo njenih elektronskih komunikacijskih storitev (v nadaljevanju tudi: Naročnik) ali oseba, ki je uporabnica predplačniških storitev, to je elektronskih komunikacijskih storitev, ki jih Družba A1 Slovenija zagotavlja po predplačniškem principu po predplačniški pogodbi (v nadaljevanju tudi: Uporabnik), ki s poslanim SMS sporočilom na številko 1919 z vsebovano Ključno besedo nakaže denarni znesek v višini 1 EUR, 5 EUR ali 10 EUR.

Družba A1 Slovenija je družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana, matična številka 1196332000.

Ključna beseda je beseda, katere uporabo Organizatorju omogoči Družba A1 Slovenija, in sicer za namen dvosmerne komunikacije z Donatorji preko kratke številke 1919 (npr. »POMOC5«). 

Organizator je organizacija, društvo ali ustanova, ki izpolnjuje pogoje, določene s temi Pravili in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje, ter v okviru opravljanja svoje splošno koristne, humanitarne oziroma dobrodelne dejavnosti izvede posamezno Storitev SMS donacija.

Pogodba je Pogodba o izvajanju in uporabi storitve SMS donacija, sklenjena med Družbo A1 Slovenija in Organizatorjem, s katero pogodbeni stranki urejata njune medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem Storitve SMS donacija preko elektronskega komunikacijskega omrežja Družbe A1 Slovenija.

Storitev SMS donacija je SMS storitev, ki se izvede preko elektronskega komunikacijskega omrežja Družbe A1 Slovenija, in sicer z namenom zbiranja denarnih sredstev za posamezni humanitarni, kulturni, znanstveni, zdravstveni, socialnovarstveni, vzgojno-izobraževalni, športni, verski ali sindikalni namen.

Veljavni predpisi so vsakokrat veljavni predpisi Republike Slovenije (zakoni (npr. Zakon o elektronskih komunikacijah, Obligacijski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o humanitarnih organizacijah, …) in na podlagi zakonov izdani podzakonski predpisi), ki neposredno veljajo za vsa razmerja, ki jih ta Pravila in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje, Pogodba ali morebitni drugi dogovori med Družbo A1 Slovenija in Organizatorjem, ne urejajo oziroma jih ne urejajo drugače.

III. UPRAVIČENCI DO IZVAJANJA STORITVE SMS DONACIJA

Družba A1 Slovenija lahko izvajanje Storitve SMS donacija v skladu s svojo poslovno presojo odobri Organizatorju, ki opravlja splošno koristne, humanitarne oziroma dobrodelne dejavnosti in je vpisan: 

 • v razvid humanitarnih organizacij ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve in/ali
 • v razvid humanitarnih organizacij ministrstva, pristojnega za zdravje in/ali
 • v evidenco ustanov pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve in/ali
 • v register invalidskih organizacij ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve. 

Odobritev oziroma zavrnitev prošnje za izvajanje Storitve SMS donacija posameznemu Organizatorju, ki ni vpisan v razvid, evidenco oziroma register iz prejšnjega odstavka, je stvar izključne poslovne presoje Družbe A1 Slovenija. 

Družba A1 Slovenija v zvezi s svojo odločitvijo glede odobritve oziroma zavrnitve prošnje Organizatorja ni dolžna niti Organizatorju niti kateri koli tretji osebi podajati kakršnih koli pojasnil ali obrazložitve.  

IV. PROŠNJA ZA IZVAJANJE STORITVE SMS DONACIJA

Prošnja za izvajanje Storitve SMS donacija mora vsebovati:

 • kratek opis dejavnosti Organizatorja;
 • natančen opis namena zbiranja Donacij;
 • predlog Ključne besede;
 • predvideni termin zbiranja Donacij (datum začetka in zaključka zbiranja Donacij);
 • navedbo kontaktne osebe Organizatorja in njenih kontaktnih podatkov (ime, priimek; tel. številka; e-pošta.

Organizator lahko izbere zgolj tisto Ključno besedo, ki je v trenutku izbora še na razpolago in torej ni zakupljena s strani morebitnega drugega organizatorja. V primeru izbora že zasedene Ključne besede, Družba A1 Slovenija Organizatorja pozove k izbiri druge Ključne besede. 

Skupaj s prošnjo mora Organizator Družbi A1 Slovenija dostaviti naslednje dokumente:

 • potrdilo o vpisu v razvid, evidenco oziroma register, naveden v prvem odstavku III. točke teh Pravil in pogojev Storitve SMS donacija za Organizatorje;
 • interni akt Organizatorja, iz katerega je razvidna njegova dejavnost;
 • obvestilo o vpisu v Poslovni register Slovenije;
 • potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije o vpisu v davčni register.

Prošnjo in obvezne dokumente Organizator pošlje na elektronski naslov: SMSdonacije@A1.si.

Z oddajo prošnje Organizator potrjuje, da:

 • je v skladu z Veljavnimi predpisi ustanovljen ter da v skladu z Veljavnimi predpisi izvaja splošno koristno, humanitarno oziroma dobrodelno dejavnost;
 • deluje po načelih nepridobitnosti.

V primeru odobritve prošnje, Družba A1 Slovenija in Organizator skleneta Pogodbo.

V. POGOJI STORITVE SMS DONACIJA

Družba A1 Slovenija Organizatorjem omogoča zakup Ključne besede ter jim zagotavlja pot za pošiljanje SMS sporočil (preko A1 elektronskega komunikacijskega omrežja in storitve Mobilni marketing). Zakup Ključne besede velja za čas trajanja Pogodbe.

Družba A1 Slovenija si pridržuje pravico Organizatorju zaračunati vklop Storitve SMS donacija in/ali mesečno naročnino, skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom Družbe A1 Slovenija.

Storitev SMS donacija preko elektronskega komunikacijskega omrežja Družbe A1 Slovenija je dostopna samo Donatorjem, ki imajo z  Družbo A1 Slovenija sklenjeno naročniško pogodbo za uporabo elektronskih komunikacijskih storitev ali so uporabniki njenih predplačniških storitev. 

Za naročnike oziroma uporabnike predplačniških storitev drugih operaterjev, mora Organizator skleniti ustrezne pogodbe za izvajanje storitve SMS donacija tudi s temi drugimi operaterji.

Vklop Storitve SMS donacija Družba A1 Slovenija izvede takoj, ko je to v skladu z njenimi zmožnostmi mogoče ter ob upoštevanju morebitnih posebnih dogovorov z Organizatorjem kot izhajajo iz Pogodbe.

Organizator lahko izbere denarni znesek Donacije v višini 1 EUR, 5 EUR ali 10 EUR. V primeru Donacije v višini 5 EUR ali 10 EUR se na koncu Ključne besede obvezno doda številka 5 oziroma 10 (npr. POMOC5 ali POMOC10).

Vrednost Donacije v skladu z določilom 15. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16, 50/17, 84/18 in 77/19) ni predmet davka na dodano vrednost (DDV).

Organizator je dolžan Družbi A1 Slovenija v predhodni pregled in potrditev predložiti zahvalni SMS, ki ga po nakazilu Donacije prejme Donator. Družba A1 Slovenija ima pravico do zavrnitve besedila, ki je po njeni presoji neustrezno. Zahvalni SMS ne sme biti komercialne narave. 

VI. KONČNE DOLOČBE

Ta Pravila in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje so sestavni in neločljivi del Pogodbe.

Družba A1 Slovenija samostojno določa vsebino in pogoje omogočanja  Storitve SMS donacija in ima pravico do njihove spremembe, vključno s pravico do spremembe teh Pravil in pogojev Storitve SMS donacija za Organizatorje. Navedene spremembe veljajo od osmega dne dalje, šteto od dneva, ko so bile sporočene Organizatorju. Če Organizator ne soglaša s spremembami, sme odstopiti od Pogodbe brez odpovednega roka, če to sporoči Družbi A1 Slovenija v roku treh dni od prejema obvestila o spremembah, drugače pa se šteje, da s spremembami soglaša in ga te spremembe zavezujejo.

Ta Pravila in pogoji Storitve SMS donacija za Organizatorje začnejo veljati z dnem 1. 6. 2021.

A1 Slovenija, d. d.

Domača stran