Ob koncu meseca julija 2017 so upravne enote v skladu z določili Zakona o izenačevanju možnosti invalidov začele izdajati invalidsko kartico ugodnosti, za katero lahko invalidi zaprosijo na vseh 58 upravnih enotah po Sloveniji.

Z invalidsko kartico ugodnosti bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali posebne komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah.

Aktualne ugodnosti bodo lahko upravičenci spremljali na spletni povezavi
www.invalidska-kartica.si,
kjer je objavljena baza ugodnosti. Na njej bo mogoče iskati podatke po vrsti ugodnosti in krajih. Informacija o ugodnosti se bo izpisala z osnovnimi podatki: naslov, spletni naslov, delovni čas, telefonska številka, višina popusta…

Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom: "INVALIDSKA KARTICA".

Do kartice so upravičeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in sicer:

 • invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (vsi delovni invalidi – odločba ZPIZ)
 • priznana telesna okvara (odločba ZPIZ o telesni okvari):
  • 90 % TO zaradi izgube vida
  • 70 % TO zaradi izgube sluha
  • najmanj 80 % TO, če se TO seštevajo in je najnižji odstotek za eno TO vsaj 70 %
 • invalid po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanjuinvalidov (odločba Zavoda RS za zaposlovanje)
 • priznan status invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (sklep ali odločba Zavoda RS za zaposlovanje)
 • status invalida po Zakonu o vojnih invalidih (odločba upravne enote)
 • pridobljen status po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (odločba centra za socialno delo ali redko ZPIZ)
 • razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (odločba centra za socialno delo na podlagi mnenja komisije za razvrščanje):
  • o otroci z motnjami v duševnem razvoju
  • gluhi otroci
  • slepi otroci
  • otroci z okvarami, deformacijami ali gibalnimi motnjami, ki se ne morejo izobraževati skupaj z drugimi otroci
 • usmerjeni po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami – enako kot prejšnja alineja (odločba Zavoda RS za šolstvo)
 • gluhoslepi – 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. Kategorija slepote in slabovidnosti (izvid zdravnika – enako kot zatehnične pripomočke)
 • pridobljen status invalida po predpisih drugih držav članic EU

Upravičenci z izdajo kartice nimajo dodatnih stroškov. Za izdajo kartice prinesejo s seboj na upravno enoto fotografijo (format fotografije za osebno izkaznico), veljavni osebni dokument in originalno odločbo oziroma kopijo odločbe, ki je istovetna originalu s katero dokažete svojo invalidnost.